‘5 ข้อเสนอ’รัฐบาลและคสช. ต้องเร่งทำในโค้งสุดท้าย!

สัปดาห์นี้มี 5 ข้อเสนอที่รัฐบาลและคสช.ต้องเร่งทำก่อนจะถึงวาระสุดท้าย ถ้าไม่ทำจะน่าเสียดายขนาดไหน ลองไปติดตามกันดูสิว่ามีอะไรบ้าง?

ประเทศไทย นับว่าเป็นประเทศที่โชคดีประเทศหนึ่ง และคนไทยเราก็ถือว่ามีบุญ เพราะเกิดมาในประเทศที่มีความพรั่งพร้อมในหลายๆ ด้าน เช่น

1.มีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มากพอที่เป็นต้นน้ำลำธารก่อเกิดห้วย หนอง คลอง บึง และสามารถสร้างความชุ่มชื้นเพื่อบรรเทาอากาศร้อน มีไม้มากพอที่จะใช้เป็นปัจจัย 4 ทั้งเพื่อใช้ทำบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม อาหารและยารักษาโรค และช่วงหลังก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำเงิน ช่วยสร้างรายได้หลักให้กับประเทศไปแล้ว

2.มีทรัพยากรน้ำที่ดีและเพียงพอ ทั้งปริมาณและคุณภาพ เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคน ต่อภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นภาคการผลิตที่เป็นหัวใจสำคัญของประเทศ เพราะ ประเทศไทย ยังคงเป็นประเทศเกษตรกรรม และทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ก็สามารถเป็นปัจจัยการผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเพียงพอ

3.มีอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัย ไม่ร้อนไม่หนาวมากเกินไป ทำให้ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสบายตลอดทั้งปี หน้าหนาวก็ไม่หนาวมากจนทนทุกข์ทรมาน หน้าฝนก็ไม่ตกมากจนทรัพย์สินหรือผู้คนได้รับอันตราย ส่วนหน้าแล้งก็ไม่ได้ร้อนมากจนอยู่ไม่ได้เหมือนกับบางที่

4.ไม่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและบ่อยมากแต่อย่างใด แม้จะมีบ้างทั้งอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ แต่ก็ไม่ได้รุนแรงมากมายเหมือนบางประเทศ ซึ่งประสบปัญหาทางด้านภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ของประเทศไทยถ้าจะมีก็นานๆ ครั้ง
แม้เราจะมีความพรั่งพร้อมในหลายๆ ด้าน แต่ก็น่าเสียดายกลับโชคร้ายที่มีคนโกง คิดหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของเราอยู่ตลอดเวลา หาประโยชน์เพื่อมาเป็นสมบัติส่วนตัวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ในช่วงที่มี ม.44 ที่เป็นกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ คสช. และรัฐบาลชุดนี้ใช้เป็นเครื่องมือปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น

…แต่ในแวดวงทรัพยากรธรรมชาติแล้ว แทบไม่เกิดประโยชน์ใดๆ เลย ยังมีการบุกรุกยึดครองทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้อยู่ ด้านสัตว์ป่าก็ไม่สามารถหยุดยั้งได้ ทำให้ ประเทศไทย ยังอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศที่มีการล่าและให้นำผ่านไปประเทศที่ 3 ส่วนพื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่กักเก็บน้ำยังคงถูกบุกรุกอยู่อย่างต่อเนื่อง แทบไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด ข้อเสนอดีๆ จากหลายฝ่ายก็ไม่เคยฟังและนำไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับ….

1.ข้อเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ที่เสนอให้ต้องเร่งทำทั้งการดูแลทั้งป่าต้นน้ำ แหล่งน้ำ และคุณภาพน้ำ ทั้งน้ำเพื่อการบริโภค และอุปโภค ตลอดจนน้ำเพื่ออุตสาหกรรม รวมทั้งการดูแลเรื่องการขาดแคลนน้ำ และปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำเสีย ซึ่งนับวันปัญหาเหล่านี้แม้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของชาติ แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร

2.ข้อเสนอเกี่ยวกับการขจัดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนให้เสร็จสิ้นหรือให้ยุติลงทั้งหมดโดยเร็ว ข้อขัดแย้งดังกล่าว ทั้งเรื่องแนวเขตป่าต้องชัดเจนแน่นอน ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยโดยเฉพาะแผนที่ ที่ต้องเป็นมาตราส่วนและมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด การตรวจสอบสิทธิ์ต้องเป็นไปโดยเร็วและเป็นธรรม กลายเป็นว่าคนรวยยังได้รับการปกป้อง ส่วนคนจนยังคงลำบากสิ้นหวังอยู่ต่อไป ข้อเสนอนี้ยังคงถูกวางเฉยจากผู้มีอำนาจ

3.ข้อเสนอเกี่ยวกับการป้องกันและอนุรักษ์ป่าไม้ ที่ต้องไม่ให้มีการสูญเสียพื้นที่ป่าอีกต่อไปแม้แต่ไร่เดียว เร่งการยึดคืนผืนป่าให้ได้ครบตามเป้าหมายที่แท้จริง ไม่ใช่ยึดคืนกันแค่ในเอกสาร แต่พื้นที่จริงที่ถูกยึดคืนกลับยังคงเป็นสวนยาง แถมยังคงกรีดได้อยู่ทุกวันเป็นปกติ หรือที่เป็นรีสอร์ท ก็ยังคงเปิดบริการอยู่ การฟื้นฟูป่าต้องทำได้ครบถ้วน ไม่ใช่ได้ผลเพียงลมปากจากการแถลง ในขณะที่ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม คนผิดยังลอยนวล ข้อเสนอไม่ถูกนำไปปฏิบัติ

4.ข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปการแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวง ทส.โดยมีข้อเสนอให้ใช้ระบบธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง เพราะรู้กันมาตลอดว่าหากได้พวกเลวร้ายที่เติบโตมาจากการซื้อขายตำแหน่ง ก็จะเข้ามาเพื่อมุ่งหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเอง และยังส่งต่อให้กับผู้มีอำนาจ จนกลายเป็นวงจรอุบาทว์ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด พบว่าแค่บางตำแหน่งเท่านั้นที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามข้อเสนอ แต่ในบางกรมในบางตำแหน่งยังคงเลวร้ายเช่นเดิม

5.ข้อเสนอเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ต้องเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้ การเรียกรับผลประโยชน์ต้องยุติลงโดยสิ้นเชิง เช่น เงินรายได้อุทยานฯ โดยมีข้อเสนอให้หน่วยงานภายนอก ไม่ว่าจะเป็น สตง. ปปท. ปปง. ปปช. หรือ บก. ปปป ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าไปดูแล แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ อาจกลัวลูบหน้าปะจมูก จึงปฏิเสธข้อเสนอดีๆ นี้ไป